Ouderportaal

Onderwijs

Onderwijs

Op IKC de Groene Hoek bieden we basisonderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar volgens de overkoepelende doelen van de overheid zoals gesteld in het Kader Nederlands Onderwijs. Wij leiden kinderen op tot: 

 • evenwichtige personen (personificatie)
 • die als verantwoord burgers een actieve bijdrage leveren aan de maatschappij en (socialisatie)
 • met de benodigde basiskennis en vaardigheden, zodat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen gaan voorzien (arbeidstoeleiding).

Wij bieden kwalitatief goed onderwijs zodat leerlingen zich breed en duurzaam kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden, zowel cognitief als sociaal. 

Daarnaast streven we ernaar dat de leerlingen een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij, met zorg voor zichzelf, de ander en de omgeving. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs en de omgang met elkaar. We willen dat kinderen duurzame relaties met de omgeving aangaan (ontwikkeling van sociale vaardigheden, actief burgerschap en sociale cohesie).

Wij willen dat onze leerlingen verantwoordelijke en zelfstandige burgers worden. Daarom vinden we het belangrijk dat leerlingen goed met zichzelf en met anderen kunnen omgaan.

Ook streven we ernaar dat iedere leerling zich duurzaam kan ontwikkelen en ontplooien. Vanuit hun intrinsieke motivatie zullen zij meer betrokken zijn bij het leren. We hechten veel waarde aan de zelfstandigheid van de leerlingen. Kernwoorden daarbij zijn: zelf (samen) ontdekken, zelf (samen) kiezen, zelf (samen) doen. Naast zelfstandigheid vinden we het belangrijk om de eigen verantwoordelijkheid van onze leerlingen te ontwikkelen.

We leren de kinderen taal om goed met anderen om te kunnen gaan en om te kunnen communiceren. Om de wereld om zich heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken.


Het werken in de groepen

In onze school zijn de groepen ingedeeld in een onderbouw (groep 1 t/m 4) en bovenbouw (groep 5 t/m 8). Opbrengstgericht werken is de basis van ons handelen. We observeren en meten wat kinderen hebben geleerd, analyseren deze opbrengsten, plannen een vervolgaanbod en voeren dit uit. De leerkrachten volgen de per leerjaar gestelde doelen met behulp van een blokplanning. Doelen stellen, zicht hebben op leerresultaten en planmatig en resultaatgericht werken zijn namelijk essentieel voor het bereiken van zo hoog mogelijke opbrengsten voor alle leerlingen. 

Groep 1/2: Thematisch werken

Jonge kinderen ontwikkelen zich met al hun zintuigen en met hun hele lichaam. Door te voelen, horen, bewegen, ruiken, praten, luisteren en zien ontdekken ze de wereld om zich heen. Het onderwijs aan kleuters sluit hier op aan. Uitgangspunt is het spelend leren. Spelenderwijs ontdekken kinderen de wereld om zich heen en ontwikkelen ze zich. Het leeraanbod bij de kleuters is gericht op spelend leren en ontdekken. We werken in de groepen met wisselende thema’s, die aansluiten op de belevingswereld van de kinderen. Binnen het thema worden vaardigheden (motoriek, taalvaardigheid, rekenvaardigheid, sociale vaardigheden) en begrippen (woordenschat, rekenbegrippen) aangeboden. We maken kennis met letters en cijfers en ontwikkelen daarmee vaardigheden die nodig zijn om in de hogere groepen te leren lezen en rekenen. Met veel verschillende materialen en in speel- of werksituaties wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in hoeken, in het speellokaal en op het plein. Kleuters hebben hierbij een ruime keuzevrijheid en kunnen zich vanuit hun eigen initiatief en zelfstandigheid ontwikkelen. De kinderen leren door spelen en bewegen hun motoriek verder te ontwikkelen. (door klim- en klautersituaties in het speellokaal of door spellen met ballen of hoepels). Door actief samenwerkvormen aan te bieden en hierin te variëren, leren we kleuters spelenderwijs om samen te werken en sociale vaardigheden op te doen. Daarbij zijn per bouw maandelijks vieringen (openingen en sluitingen) in ‘de Kuil’, waarbij presentatievaardigheden en expressieve vaardigheden worden getoond.

In de lees/schrijfhoek komen de kinderen in aanraking met verschillende vormen van lezen en schrijven (voorbereidende schrijfoefeningen, letters knippen en plakken, stempelen van woorden enz.).

We observeren de kleuters tijdens het spelen en werken. Deze observaties worden twee keer per jaar vastgelegd in het observatiesysteem KIJK!. Met deze gegevens analyseren wij de ontwikkeling van de verschillende vormingsgebieden. Daarnaast kijken we op welke manier wij het onderwijs kunnen aanpassen aan de ontwikkelingsbehoefte van de leerling. KIJK!-observaties worden met ouders besproken tijdens de spreekmomenten. Sommige leerlingen ontwikkelen zich sneller dan leeftijdgenoten, anderen even snel of iets langzamer. In overleg met de IB’er en ouders bespreken we desgewenst wat een leerling nodig heeft om zich goed te blijven ontwikkelen.

Groepen 3 t/m 8

Onze school werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem: kinderen van dezelfde leeftijd zitten bij elkaar in een groep. Er wordt klassikaal lesgegeven waarbij tegemoet wordt gekomen aan de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Bij de basisvakken (rekenen, taal, spelling en lezen) werken wij met drie instructieniveaus binnen de groep en soms met eigen leerlijnen indien de onderwijsbehoeften van leerlingen hierom vraagt.

De leerkracht maakt indien mogelijk groepjes in de klas. Deze worden voor de vakanties gewisseld. De grootte van de groepjes kan variëren van twee tot zes leerlingen. Soms is het wenselijk dat een leerling alleen werkt. Bij de keuzes voor methoden hebben we de volgende doelen vastgesteld waar een methode aan moet voldoen:

 1. De methoden voldoen aan de kerndoelen (zoals gesteld in de wetgeving voor het basisonderwijs)
 2. Het leerstofaanbod vertoont een doorgaande leerlijn
 3. Het leerstofaanbod komt tegemoet aan verschillen, er zijn verschillende mogelijkheden om te differentiëren.
 4. Het leerstofaanbod voorziet in de ondersteuning van de sociaal-emotionele ontwikkeling
 5. Wij besteden aandacht aan actief burgerschap
 6. Het leerstofaanbod voorziet in het gebruik leren maken van ICT
 7. Het leerstofaanbod voorziet in aandacht voor intercultureel onderwijs
 8. Het leerstofaanbod bereidt leerlingen voor op het vervolgonderwijs

Informatie van UN1EK

Onze kindcentra werken allemaal vanuit de missie en visie van UN1EK, maar geven hun eigen invulling aan het onderwijsprogramma. Ieder kindcentrum heeft een 'couleur locale', een eigen profiel en aanpak. Zo werken zij met eigen thema's, hebben zij ieder op hun eigen manier aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen, werken zij met verschillende (vernieuwende) onderwijssystemen en is er ruimte voor verdieping en verbreding. 

Meer informatie

Wat is een UN1EK Kindcentrum?
Was is de missie en visie van UN1EK?
Hoe bewaakt UN1EK de kwaliteit?