Ouderportaal

Klachtenregeling

Klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft over de gang van zaken in de groep, dient u zich allereerst bij de leerkracht te melden. In gesprek met de leerkracht wordt gekeken naar mogelijke oplossingen. Indien uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u zich daarna tot de directeur van de school richten, mw. Susan Stolze- van Rijn. In gesprek met de directie en desgewenst met de leerkracht wordt gezocht naar mogelijke oplossingen.

Indien u een vertrouwelijke vraag heeft over een van de leerkrachten, kunt u zich ook richten tot de vertrouwenspersoon van school. Bij De Groene Hoek is dit mw. Marjolein Hoogkamer.

Indien een klacht binnen de school niet naar wens is gehandeld, kunt u terecht bij de overkoepelende organisatie. UN1EK is een grote organisatie met veel medewerkers, nog meer kinderen en hun ouders. Dagelijks werken onze medewerkers met kinderen aan hun ontwikkeling en onderwijs. Iedereen heeft daarbij goede bedoelingen, maar in de samenwerking of in communicatie en gedrag gaan wel eens dingen mis. Om in deze situaties zorgvuldig te handelen beschikt de organisatie over een regeling hoe om te gaan met klachten en/of vermeende misstanden. Binnen UN1EK kennen we:

  • De klachtenregeling onderwijs
  • De klachtenregeling kinderopvang

Wij vragen u om uw verbeterpunt of klacht eerst te bespreken met de leerkracht, de pedagogisch medewerker, de manager kindcentrum of de schooldirecteur. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een formele schriftelijke klacht indienen bij het college van bestuur van UN1EK. Dit kan per e-mail via info@un1ek.nl of via het digitale klachtformulier te vinden op www.un1ek.nl. Uw formele klacht wordt binnen 10 werkdagen behandeld. Dit formulier is ook terug te vinden op de website van onze school onder het kopje ‘praktische informatie’.

In het jaarmagazine doen wij verslag van het klachtenbeleid in het afgelopen jaar. Dit magazine is ook te vinden de site www.un1ek.nl.

Klachten onderwijs

Als uw klacht over onderwijs binnen UN1EK niet afdoende is afgehandeld, kunt u uw klacht voorleggen aan de Landelijke Klachtencommissie waarbij UN1EK is aangesloten. Meer informatie vindt u op de website van de Geschillencommissie op www.onderwijsgeschillen.nl

Het adres van de landelijke klachtencommissie is:
Landelijke klachtencommissie voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs Postbus 694
2270 AR Voorburg